::KTB자산운용:: 투명한 전문투자관리
         
 
HOME >
  간이투자설명서변경(KTB코넥스하이일드증권투자신탁[채권혼합])   2018-03-09
  KTB코넥스하이일드증권[채권혼합]-간이투자설명서(1803).pdf
 
1. 대상 투자신탁: KTB코넥스분리과세하이일드증권투자신탁[채권혼합]

2. 공시사유: 
ㆍ 펀드명칭 변경
(KTB코넥스분리과세하이일드증권투자신탁[채권혼합] → KTB코넥스하이일드증권투자신탁[채권혼합])

ㆍ자본시장법 시행령 개정사항 반영

3. 변경시행일: 2018년 3월 9일